عرضه کننده لوازم اسناندارد قالب

محصولات

افقی قفل
کلمپ پیستونی 1.500.000ریال115.000.000ریال
افقی قفل
کلمپ افقی قفل 1.500.000ریال7.600.000ریال
کلمپ
کلمپ عمود قفل 0ریال15.500.000ریال
بوردیگنون
فنر بوردیگنون قطر63 16.400.000ریال53.460.000ریال
بوردیگنون
فنر بوردیگنون قطر51 1.790.000ریال40.000.000ریال
بوردیگنون
فنر بوردیگنون قطر38 4.760.000ریال20.740.000ریال
بوردیگنون
فنر بوردیگنون قطر19 0ریال6.150.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار قطر20 1.300.000ریال1.800.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار قطر 18 900.000ریال1.300.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار قطر16 670.000ریال1.100.000ریال
تولیران / ثبت نام

ثبت نام

fa_IRفارسی
call